Úryvok z príspevku ekonóma Stefana Zamagniho, súčasného prezidenta Pápežskej akadémie pre spoločenské vedy, na online podujatí k 30. výročiu projektu Ekonomiky spoločenstva.

Predpokladom rozširovania aktivít je prehlbovanie poznania

Musím sa  priznať, že keď som pred 30 rokmi v Brazílii počúval príhovor Chiary Lubichovej, keď predstavovala Ekonomiku spoločenstva, veľmi ma to  oslovilo, skoro až šokovalo. Totiž, ekonómia ako vedná disciplína má množstvo výrazov: bohatstvo, výnos, efektívnosť, produktivita, rovnosť, no nie je medzi nimi slovo spoločenstvo. Pýtal som sa  seba samého: „Ako mohla  osoba ako Chiara Lubichová, ktorá nemá ekonomické vzdelanie, predniesť výzvu na takejto intelektuálnej úrovni práve v tejto oblasti?“ Musí byť za tým mimoriadna charizma a dnes vieme, že je to naozaj tak. To ma  motivovalo k úvahám  a kládol som si otázku: „Ale ako je možné, že počas  dlhých dejín ekonomických vied, celé storočia nikto ani raz nepredostrel  podobný koncept?“ O niekoľko rokov  som sa stretol s prácou Antónia Genovesiho, zakladateľa občianskej ekonómie a pochopil som spojitosť medzi Ekonomikou spoločenstva a občianskou ekonómiou.

Samozrejme v začiatkoch stálo pred Ekonomikou spoločenstva nemálo ťažkostí. Pamätám sa, keď v roku 1994 v Ostumi (v Taliansku, v Puglii) Cirkevné formačno-vzdelávacie hnutie MEIC (Movimento Ecclesiale di impegno culturale) organizovalo letné semináre. V jednej prezentácii, ktorú viedol veľmi známy taliansky ekonóm, mali dve čerstvo promované členky Hnutia fokoláre dosť odvahy na to, aby predstavili projekt Ekonomiky spoločenstva. Jeden vážený profesor sa vyjadril: „Je to bláznovstvo, pretože nespĺňa kritérium racionality.“ Bol som tam tiež prítomný a opýtal som sa ho: „Spĺňa podľa teba, skutok dobrého samaritána racionálne kritériá?“ On, keďže bol inteligentný, pochopil. „Pozri – pokračoval som – ty si otrokom určitej paradigmy, spôsobu myslenia, ku ktorému si dospel počas svojho štúdia bez toho, aby si hľadal, kde je problém. Totiž, racionalita, ktorú máš  na mysli, je racionalitou inštrumentálnou, no existuje aj racionalita expresívna. Povedal snáď niekto, že inštrumentálna racionalita je nadradená expresívnej? Nevieš, že Ekonomika spoločenstva sa začleňuje do modelu expresívnej racionality? Pričom slovo expresívna  znamená, že je vyjadrením charizmy, pretože charizma sa musí vyjadrovať, prejavovať a aplikovať do historickej reality.“

Ekonomika spoločenstva obnovila  tradíciu myslenia obsiahnutého v občianskej ekonómii, ktorá sa zrodila v Neapole v roku 1753. Pripomeňme si ekonómiu a školu občianskej ekonómie, ktorú vedie Luigino Bruni. Pozrime sa však aj na najnovší významný počin, na Františkovu ekonomiku.  Nie je ničím iným ako zmesou občianskej ekonómie – ktorá predstavuje paradigmu, je to pohľad na realitu, ktorý potom treba konkretizovať v modeloch, projektoch a rôznych teóriách – a Ekonomiky spoločenstva. Prirodzene je to ešte veľmi mladá skúsenosť, ale som si istý, že čoskoro zažijeme jej rozkvet.

Na záver by som rád spomenul jednu súvislosť, ktorá sa na  viac než storočie, vytratila z našej terminológie. Zaviedol ju pred 2 400 rokmi Aristoteles a vyjadruje väzbu medzi poznaním a konaním. Poznanie musí slúžiť a pomáhať konaniu, a  k činom, ak majú prinášať svoje plody, môžeme pristúpiť len na základe poznania. Hovorím to preto, lebo výzvou na nasledujúcich 30 rokov a hlavne pokiaľ ide o Ekonomiku spoločenstva, je najmä prehĺbenie  vedomostí. Bolo správne, že doteraz sa dávala  prednosť činom a vzťahom. Treba si však uvedomiť, že ak konanie nie je sústavne živené poznaním, riskujeme kolaps.

Chiara Lubichová mala schopnosť intuície, chápala veci, videla  ďaleko dopredu, dokonca aj   v oblastiach, v ktorých nebola odborníkom. Ekonomika spoločenstva je objektívne význačným prínosom pre ekonomické vedy. Dnes o nej môžeme hovoriť na  univerzitách: profesor Luigino Bruni vedie v Ríme na LUMSA (Libera Università Maria Assunta) doktorandský výskumný program v oblasti občianskej ekonómie a Ekonomiky spoločenstva; v Loppiane je univerzitný inštitút Sophia, a aj na iných univerzitách už nie je zakázané hovoriť o Ekonomike spoločenstva. Podľa môjho názoru, toto je velikánsky, grandiózny výsledok.

Záznam priameho prenosu programu k 30. výročiu Ekonomiky spoločenstva si môžete pozrieť tu.

Orig. text:

Uverejnené 17.06.2021, na Focolare.org

Spracoval: Lorenzo Russo

Preklad: Štefan Kmeť