Ekonomiku spoločenstva (ES) založila Chiara Lubichová v máji 1991 v Brazílii v São Paule a zahŕňa podnikateľov, zamestnancov, manažérov, spotrebiteľov, sporiteľov, občanov, vedcov a ekonómov, každý z nich sa zapája na rôznej úrovni, so snahou podporiť ekonomickú prax a kultúru založenú na spoločenstve, nezištnosti a vzájomnosti. Predkladajú inú alternatívu života v porovnaní s tou, ktorá v kapitalistickom systéme prevláda.

Žiť hodnoty a kultúru spoločenstva, dávania a vzájomnosti.

Konkrétne ES pozýva:

  • Aby všetci od detí až po najstarších žili podľa novej ekonomickej a občianskej kultúry, ktorú Chiara Lubichová nazvala „kultúrou dávania“ a aby ju šírili;
  • Pripravovať nových podnikateľov, ktorí sa budú svojimi výnosmi slobodne podieľať na podpore cieľov ES: potláčať chudobu a sociálnu nespravodlivosť, šíriť kultúru dávania a kultúru vzájomnosti, rozvíjať firmy a vytvárať pracovné miesta; podnikatelia, ktorí budú svoju činnosť a firmu chápať a prežívať ako svoje povolanie a službu pre spoločné dobro a pre všetkých, ktorých sa kdekoľvek vo svete dotýka sociálna nespravodlivosť v ľubovoľnom sociálnom kontexte;
  • bojovať proti všetkým formám núdze, sociálnej nespravodlivosti a biedy začlenením osôb v dvoch úrovniach: do spoločenstva a do produkčného procesu, aj vďaka už vyše dvadsaťročnej skúsenosti sme naozaj presvedčení, že žiadna forma nedobrovoľnej chudoby sa nedá odstrániť bez začlenenia znevýhodnených osôb do živého a bratského spoločenstva, a tam, kde je to možné aj na pracoviskách, do podnikov: pretože človek, ktorý môže a musí pracovať, no nemá na to príležitosť, vždy zostáva núdznym.

Aby bolo možné takýto projekt uskutočniť, Ekonomika spoločenstva rozvíja rozsiahlu formačnú aktivitu zameranú na kultúru dávania, prebieha na školách, stretnutiach, vzdelávacích podujatiach zameraných na mladých, zamestnancov, podnikateľov a občanov.

A nakoniec, v charizmatickej intuícii Chiary Lubichovej (Sao Paolo, 1991), sú prvotným a podstatným miestom pre rozvoj a zviditeľnenie ES priemyselné parky v citadelách Hnutia fokoláre, predstavujú jeho dôležitú a životodarnú súčasť.

A tak počnúc od prvého priemyselného parku Polo “Spartaco Lucarini, ktorý vznikol v Brazílii, až po najnovší Polo “Giosi Guella, inaugurovaný v roku 2010 v Portugalsku, tieto parky trvale podporujú život Ekonomiky spoločenstva. Z ich významnej súčasnej úlohy, sa v dohľadnej budúcnosti vyvinie ich centrálna funkcia.