19. – 21. novembra 2020 sa uskutoční event „Františkova ekonomika“ (Economy of Francesco – EoF). Táto udalosť medzinárodného rozmeru je určená mladým ekonómom a podnikateľom, ktorí sú iniciátormi zmien a angažujú sa v uskutočňovaní „inej“ ekonomiky a nového myslenia. Samotný pápež František ich pozýva listom a zvoláva ich do mesta sv. Františka, ktoré je symbolom humanizmu a bratstva.

EoF bolo plánované na marec tohto roku, no z pandemických dôvodov sa presunulo na november. Prezenčne bude prítommná len malá skupina Talianov priamo v Assisi, ostatní sa na stretnutie budú môcť pripojiť online.

Program stretnutia si môžete pozrieť tu a samotné stretnutie bude možné sledovať v piatich jazykoch na stránke www.francescoeconomy.org

V skratke o EoF v slovenčine

Ekonomika spoločenstva v prípravnom výbore

Pozvanie je určené mladým ekonómom a podnikateľom z celého sveta, bez rozdielu vierovyznania či národnosti, aby spolu naštartovali proces globálnej zmeny, ktorým sa ekonomika dneška i zajtrajška stane spravodlivejšou pre všetkých, ktorá bude podporovať všetkých bez rozdielu, bez toho, aby niekoho opomínala či zatláčala do úzadia.

Usporiadanie tejto udalosti má na starosti organizačný výbor, ktorého členmi sú zástupcovia Assiskej diecézy, mestského zastupiteľstva Assisi, assiského Inštitútu Serafico a Ekonomiky spoločenstva z Hnutia fokoláre.

Komplexné problémy dnešného sveta, počínajúce ochranou životného prostredia a končiace sociálnou spravodlivosťou, potrebujú odvážnu angažovanosť a ochotu prehodnotiť ekonomické paradigmy našich čias.

V encyklike Laudato si´ Svätý Otec pripomína, že všetko je navzájom vnútorne prepojené a táto zem je naším spoločným domovom, preto vyzýva na jej ochranu a na ochranu celého ľudstva, ktoré na nej žije. Varuje pred nerozvážnym zneužívaním prírodných zdrojov a krátkozrakou politikou, ktorá vidí len okamžitý zisk bez dlhodobých perspektív. Vychádzajúc z príkladu sv. Františka je preto nevyhnutné vybudovať novú integrálnu ekológiu, neodlučiteľnú od pojmu spoločného dobra, ktoré sa musí uskutočňovať prostredníctvom voľby solidarity, na báze „preferenčnej opcie najchudobnejších“ a musí vychádzať „z riešení štrukturálnych problémov svetovej ekonomiky“.

Výzva pápeža Františka adresovaná mladým ekonómom je udalosť, ktorá predstavuje historickú etapu. Spája totiž dve veľké témy a vášne pápeža Františka: prioritu mladých a naliehavú starostlivosť o „inú“ ekonomiku.

Františkova Oikonómia

V jeho mene pozývame tých ekonómov a podnikateľov, ktorí sú citlivejší na ducha „Františkovej oikonomie*“ (Františka z Assisi a pápeža Františka), aby sme im mohli sprostredkovať to najlepšie z daných tém a ekonomickej praxe dnešného sveta. Slovo „oikonomia“** obsahuje mnohé reality: má pôvod v gréckom slove a poukazuje na pravidlá vo vlastnom dome, ale smeruje aj k starostlivosti o spoločný domov, k onomu oikos. Budeme uvažovať o oikonomii aj podľa cirkevných otcov, ako teologickej kategórii univerzálnej záchrany.

„Mesto Assisi je pre túto udalosť podstatné, pretože je to mesto s posolstvom ,inej‘ ekonomiky. Program bude prebiehať v rôznych častiach mesta a bude sa opierať o tri piliere Františkovej oikonomie, ktorými sú: mládež, prostredie, chudobní,“ komentuje prof. Luigino Bruni, vedecký riaditeľ výboru.

Táto udalosť, upevnená „paktom“, je pre pápeža Františka potvrdením zmeny súčasnej ekonomiky a pre budúcnosť zárukou „ekonomiky s dušou“. Súčasne je tiež veľkou nádejou zaistenia práv pre budúce generácie, ako sú: právo na prijatie života, právo na sociálnu spravodlivosť, právo na dôstojný život pracujúceho človeka a právo na záchranu našej planéty.

* Termín oikonomia sa v teológii používal na označenie náuky o spasiteľnej Božej prozreteľnosti.

** Oikonomia, oikos – dom, nomos – zákon, správa domácnosti alebo domáce hospodárenie.

Všetky informácie sú dostupné na stránke  www.francescoeconomy.org

Odkaz na list Svätého Otca Františka v angličtine