1. Ekonomika spoločenstva (ES) je hnutím, ktoré zahŕňa podnikateľov, firmy, asociácie, ekonomické inštitúcie, ale aj zamestnancov, vedúcich pracovníkov, spotrebiteľov, sporiteľov, vedcov, hospodárske subjekty, núdznych, občanov aj rodiny. Vznikla vďaka Chiare Lubichovej v máji v roku 1991 v Sao Paole v Brazílii. Jej cieľom je prispievať, so svetlom charizmy jednoty, k vytváraniu bratských firiem, ktoré považujú za svoje poslanie odstránenie biedy a sociálnej nespravodlivosti, a tak prispievať k budovaniu ekonomického systému a ľudskej spoločnosti, v ktorej, podľa vzoru prvej kresťanskej komunity v Jeruzaleme „medzi nimi nebolo núdzneho“ (Sk 4, 32-34).
  2. ES je jednotná a globálna realita, koordinovaná Centrálnou komisiou a miestnymi komisiami, ktoré sú prepojené s Centrálnou komisiou podľa princípu subsidiarity.
  3. Kto sa na ľubovoľnej úrovni zapojí do ES, zaväzuje sa žiť hodnoty a kultúru spoločenstva vo svetle charizmy jednoty a stať sa jej animátorom a propagátorom, vzťahuje sa to na jednotlivca, aj na organizáciu, v ktorej pôsobí. Svojimi myšlienkami a činnosťou sa usiluje najmä o to, aby kultúra spoločenstva, dávania a vzájomnosti čo najviac prenikala do sveta ekonomiky a formovala ho na všetkých úrovniach.
  4. Nosný prvok ES predstavujú výrobné podniky a organizácie, môžu mať rôzne právne formy, ktoré sa vo svojom praktickom živote rozhodnú aplikovať kultúru a hodnoty ES. Môžu to byť aj neziskové (non-profit, sociálne a občianske podniky, družstvá, združenia a podob.)
  5. Podniky ES sa usilujú kreatívne a inovatívne generovať nové bohatstvo a vytvárať pracovné miesta, a potom sa ziskami podieľať na napĺňaní cieľov projektu ES, aj mimo rámca svojich bežných pracovných kontaktov.
  6.  Na základe prvotnej inšpirácie, ES buduje nové Priemyselné parky, v prvom rade v citadelách Hnutia fokoláre, kde sú ich integrálnou súčasťou. Priemyselné parky sú svedectvom o projekte a jeho konkrétnosti, sú podstatnou súčasťou ES a kompletizujú projekt v danej oblasti alebo krajine.
  7. Žiadosť o členstvo jednotlivcov alebo inštitúcií v ES sa adresuje miestnej komisii, ktorú ju odsúhlasí, za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

(a) seriózny záujem zo strany podnikateľa resp. podnikateľov vydať sa na cestu spoločenstva s miestnou komisiou a s celým miestnym a medzinárodným hnutím ES, nie len ako jednotlivec, ale, v prípade podnikateľov, aj ako prejav kolektívu celej firmy;

(b) osvojiť si ciele projektu a ciele charizmy jednoty. ES je jedným z výrazov charizmy jednoty.

(c) ochota poskytovať zisky firmy, ak vznikajú, na tri oblastí pôsobenia projektu: (1) konkrétna pomoc núdznym, (2) formácia „nových ľudí“, (3) rozvoj podniku a/alebo rozdelenie medzi spoločníkov firmy;

(d) vlastné riadenie firmy a firemná kultúra je inšpirovaná bratstvom v zmysle dokumentu “linee per condurre un’impresa EdC”;

(e) porozumieť a správne žiť vzťah s ľuďmi, ktorí pociťujú nedostatky v oblasti základnej dôstojnosti, rešpektovania, rovnosti, vzájomnosti a spoločenstva;

(f) považovať svoju firmu a/alebo činnosť ako miesto a nástroj na potláčanie núdze, biedy a nespravodlivostí, a to ako vo vlastnom miestnom prostredí, tak aj na celosvetovej úrovni.

8. ES tiež umožňuje vznik myšlienkového a ideového prúdu v autentickom dialógu so súčasnou kultúrou a s občianskou ekonomikou, ktorá je solidárna a sociálna na miestnej aj medzinárodnej úrovni.

9. ES spolupracuje s rôznymi iniciatívami cirkví, rôznych náboženstiev a občianskej a politickej spoločnosti, zároveň sa považuje za jej vitálny prejav a nástroj jednoty.

  1. ES prispieva k naplneniu myšlienky „aby všetci boli jedno“ (Jn 17, 21).