Od egoizmu k solidarite

0
401

Nový pohľad na problémy svetovej ekonomiky

Autor, Alberto Ferrucci, podáva informácie o rozvojových problémoch krajín tretieho sveta novým spôsobom. Problémy chudobného Juhu vidí v celosvetovej prepojenosti a nástojí na ich riešení. Charakterizuje hlavné ekonomické problémy sveta a hladá konkrétne východiská.

Velké rezervy vidí v tvorivej a aktívnej sile solidarity účastníkov objektívnych ekonomických vzťahov a procesov na národnej i svetovej úrovni. Prekračuje rámec ekonomických mechanizmov a ako zdroj tvorivosti a aktivity predpokladá etickú motiváciu. Uvádza model ekonomiky spoločenstva, založenej na novom vzťahu k človeku i k prírode.