Nech ekonomika roku 2031 je ekonomikou spoločenstva
Veríme, že ekonomika a podniky sú povinné uskutočňovať popri princípe slobody a rovnosti aj princíp bratstva. Počínajúc si takto, ekonomika prispeje k väčšej dôstojnosti ľudskej osoby a každého národa. Týmto spôsobom dokážeme odpovedať na otázky zmyslu života a šťastia ukrytých v srdci každej ženy i muža.

VERÍME:

Veríme, že je možné vytvárať ekonomiku, ktorej základom je princíp bratstva, ekonomickým slovníkom povedané spoločenstva, a to minimálne zo štyroch dôvodov:
1. ekonomiku bratstva už zažívame v každodenných rozhodnutiach miliónov ľudí na rôznych úrovniach, ktorí sa rozhodli pre spoločenstvo dobier a miernosť v spotrebe, ktorí žijú tú istú spiritualitu jednoty a tú istú kultúru, ktorá živí projekt ekonomiky spoločenstva, kultúru
dávania a vzájomnosti;

2. ekonomiku bratstva vidíme realizovanú v skúsenostiach stoviek podnikov projektu ekonomiky spoločenstva, ktoré napriek ťažkostiam a pádom, či už sú veľké alebo malé, ostávajú verné hodnotám ekonomiky spoločenstva prostredníctvom smerovania ziskov bratom v ťažkostiach, na tvorbu pracovných miest a na šírenie “kultúry dávania”, vidíme ju v podnikoch, ktoré svojimi manažérskymi rozhodnutia rešpektujú klientov, pracovníkov, dodávateľov a občiansku spoločnosť;

3. už teraz nachádzame rovnakú túžbu po spoločenstve a bratstve v rôznych skúsenostiach sociálnej, občianskej a spravodlivej ekonomiky vo svete, pestré a rastúce hnutie, ktoré rôznymi prostriedkami komunikuje, že existuje aj iná cesta post-kapitalistickej trhovej
ekonomiky, ak ju chceme a spoločne sa hneď pre ňu nasadíme;

4. nakoniec veríme, že ekonomika spoločenstva je možná, pretože v každom mužovi a žene na tejto zemi je „vložené do hĺbky svojej existencie, či už je veriaci alebo nie, povolanie k spoločenstvu a láske“, ako nám o tom povedala Chiara Lubichová. Len ekonomika takéhoto typu môže naplno uspokojiť náš hlad po osobnom i spoločnom šťastí.

ŽIADAME:

S touto štvornásobnou vierou my, mladí ES, zastupujúci tisícky mladých a dospelých rôznych kultúr, národov, náboženstiev, ekonomických a sociálnych podmienok, žiadame konkrétne zmeny, tu a teraz:

1. V posledných rokoch bol ekonomický rozvoj kontaminovaný diskutabilným ekonomickým správaním sa neregulovaného finančného systému, ktorý spôsobil také vážne škody, ktoré ohrozili funkčnosť samotného systému. Ekonomický a finančný systém ostáva štrukturálne krehkým a vyžaduje si nové pravidlá, ktoré by ho nanovo pozdvihli, aby plnil vzácne úlohy pre spoločné dobro. Preto žiadame vlády štátov:
− zahrnúť občiansku spoločnosť do politiky ekonomického rozvoja, počnúc rodinami, ocenením práce na čiastočný úväzok a starostlivosti o deti, pomoci starým a postihnutým;
− zaviesť daňové úľavy za závislé práce, na prácu v rodinách s maloletými, pre oblasť ochrany životného prostredia;
− daňovo znevýhodniť finančné, vysoko špekulatívne transakcie;
− bojovať proti daňovým únikom, odstrániť „daňové raje“ znížiť vojenské výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné na ochranu obyvateľstva;
− zrušiť colné bariéry na produkty tých krajín, ktoré rešpektujú prácu a ochranu životného prostredia.

2. Preto žiadame všetkých obyvateľov sveta, počnúc nami, aby sa s novým presvedčením a novým nasadením, či na politickej, právnej, alebo inštitucionálnej úrovni usilovali
– vytvárať novú ekonomiku, kde je spoločne so základnými princípmi slobody a rovnosti vytvorený aj konkrétny priestor pre potrebu bratstva medzi osobami, národmi
– prostredníctvom vlastných spotrebiteľských a sporiteľských rozhodnutí uprednostňovať tie eticky orientované podniky, ktoré investujú podstatnú časť svojich ziskov pre všeobecné blaho. ES nás učí, že zisk podnikov má sociálny charakter a poslanie

3. ES od svojich počiatkov zdôrazňovala dôležitosť orientácie na hodnoty a formácie „nových ľudí“. Preto žiadame, aby:
− v učebných osnovách základných a stredných škôl boli zahrnuté predmety ako výchova k ochrane životného prostredia, k právnemu povedomiu, k bratstvu a otvorenosti voči svetu, ktorá podporuje integráciu, mier, spoločenstvo a jednotu medzi národmi a tým znižuje riziko možných vojen, či v budúcnosti zničenie planéty
− sa na princípe vzájomného rešpektu zvýšilo zo strán univerzít krajín s vyššími finančnými prostriedkami a vyššou úrovňou úsilie v oblasti výmeny docentov s inými univerzitami vo svete, čo zabezpečí mladým optimálne vzdelanie, kvalitnú formáciu a budúcnosť
− na fakultách sociálnych, ekonomických a politických vied bolo uznané právo výučby ekonomických vízii a teórii, ktoré sú názorovo odlišné od tých, ktoré dnes dominujú

My mladí sme si vedomí toho, že sme prvou generáciou v histórii ľudstva, ktorá je na globálnej úrovni seriózne ohrozená a riskuje, že bude mať horšiu budúcnosť než mali naši rodičia, čo je spôsobené hlbokými ranami, ktoré poznačili v poslednom storočí životné prostredie, vodu, vzduch a neobnoviteľné zdroje energie. Okrem narastajúcej ideológie individualizmu, xenofóbie a nespravodlivosti stojíme tvárou v tvár našej postmodernej civilizácie. Zároveň sme si však istí a veríme, že Prozreteľnosť stále existuje a koná v dejinách a že aj my môžeme mať lepšiu budúcnosť. Veríme, že ES vznikla a prišla na svet tu v Brazílii pred dvadsiatimi rokmi, aby povzbudila a sprítomňovala túto nádej.

Preto my, mladí, ktorí sa podpisujeme pod toto posolstvo zo Sao Paulo 2011, s koreňmi v roku 1991 a viac než kedykoľvek predtým zainteresovaní a zodpovední za to, ako bude ekonomika a svet vyzerať v roku 2031, veríme, že ak táto naša viera, nádej, nasadenie, túžby budú zdieľané mnohými ženami a mužmi všetkých kontinentov, a ak naše a ich každodenné chovanie bude v súlade s
myšlienkou ekonomiky nie len efektívnej a spravodlivej ale aj bratskej, toto všetko nebude len utópiou. Aj keby sme ostali v tomto úsilí sami, sa s celou vážnosťou slávnostne zaväzujeme uskutočňovať ho. Uzatvárame medzi nami pakt a sme si istí, že ďalší a mnohí sa k nám pridajú. Sme totiž presvedčení, že spoločenstvo je vnútorným povolaním každej osoby, podniku, spoločnosti. „…aby všetci boli jedno.“