Ekonomika spoločenstva (ES) ponúka nasledujúce „Princípy vedenia firmy ES” tým inštitúciám, ktorým sú vlastné myšlienky a kultúra ES. Zásady ES boli vypracované na základe života a reflexie mnohých podnikateľov a pracovníkov. Riadia sa schémou tzv. „siedmych farieb”, ktorá je jednou z charizmatických intuícií pre chápanie a uskutočňovanie života podľa „charizmy jednoty”, ktorej výrazom je aj ekonomika spoločenstva. [1]

  1. Červená: Podnikatelia, pracovníci a firma

Pre firmy, ktoré sa hlásia k ekonomike spoločenstva, je určujúcím „poslaním“ to, že na každom stupni prijali ako základnú hodnotu svojej organizácie spoločenstvo. Aby sa mohlo uskutočňovať, musia funkcie a rôzne podnikové role byť jasne definované a vykonávané v duchu služby a zodpovednosti. Štýlom riadenia takejto firmy je participácia – spolupodieľanie sa jej členov na živote firmy ako aj na rozhodovaní. Podnikové ciele sú zdieľané všetkými a transparentným spôsobom overované, pričom osobitný dôraz sa kladie na kvalitu vzťahov medzi všetkými subjektmi vrátane spoločníkov, iných podnikateľov ES, regionálnej komisie ES a miestnych či medzinárodných asociácii ES.

Ak podnik dosiahne zisk, podnikatelia a spoločníci sa zaväzujú, že ho budú zdieľať s

ohľadom na postupy  typické pri rôznych formách podnikania a tiež na sociálne podmienky, v ktorých pôsobia.Zisk sa delí na tri časti, pričom každej z nich sa pripisuje rovnaký význam. Prvá časť sa používa na pomoc ľuďom v núdzi prostredníctvom rôznych iniciatív, ktoré smerujú k ich začleneniu do spoločnosti a do pracovného procesu. Druhá časť slúži na rozvoj firmy, na jej konsolidáciu, na zlepšovanie kvality výrobkov a služieb a predovšetkým – v tých krajinách, kde chýba pracovná príležitosť, na tvorbu nových pracovných miest; a až potom, tam kde je to možné – sa  zisk delí medzi spoločníkov vo forme odmien. Tretia časť je určená na šírenie kultúry spoločenstva a „dávania“. V prípade, že vo firme ešte nie všetci spoločníci prijali myšlienky ES, záväzok venovať zisk v súlade s myšlienkami projektu ES sa obmedzuje len na adekvátnu časť zisku prislúchajúcu tomu, kto je s myšlienkou ES stotožnený.

  1. Oranžová: Vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi, finančnými inštitúciami, verejnosťou a externými subjektmi

Členovia firmy sa zaväzujú k profesionálnemu vytváraniu a upevňovaniu dobrých a otvorených vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a miestnou komunitou, na ktorej teritóriu pôsobia.Ochrana a zlepšovanie životných podmienok je neoddeliteľnou súčasťou poslania firmy. Podnik má ohľaduplný a lojálny prístup ku konkurencii, k dodávateľom, zákazníkom, verejnosti a verejnej správe, ktorých vníma ako významných partnerov pri uskutočňovaní spoločného dobra. Podnikatelia a pracovníci podnikov ES taktiež podporujú ducha a posolstvo ES tým, že propagujú jej myšlienky a skúsenosti na podujatiach, seminároch a stretnutiach, pretože šírenie tejto novej ekonomickej kultúry považujú za súčasť svojho „povolania”. Nestačí im, že ES žijú iba oni sami, ale túžia po tom, aby ju spoznali aj ostatní. Špeciálnu pozornosť pritom venujú mladým ľuďom, ktorých prijímajú tiež počas doby ich štúdia alebo ako stážistov.

  1. Žltá: Spiritualita a etika

ES chápe prácu ako možnosť rastu nie iba profesionálneho, ale tiež duchovného a etického. Firma ES sa zaväzuje ku konkrétnemu rešpektovaniu zákonov a podieľa sa na ich zmenách a zlepšení. Korektne sa správa k finančným úradom, kontrolným orgánom, odborom a inštitucionálnym autoritám. Firma ES si je vedomá toho, že kvalita pracovného života je jednou z významných dimenzií sebarealizácie človeka a rozvoja jeho povolania ako pracovníka, ale aj ako ľudskej bytosti. Tí, ktorí pracujú v firmách ES, sa učia oceňovať aj ťažkosti a problémy na pracovisku a vnímajú ich ako cennú príležitosť pre svoj rast a dozrievanie. Pri označovaní charakteru a kvality svojich výrobkov sa firma nielen zaväzuje k plneniu zmluvných podmienok, ale tiež hodnotí účinky svojich výrobkov na zdravie ľudí, ktorým sú určené, ako aj ich dopad na životné prostredie.

  1. Zelená: Kvalita života, šťastie a vzťahy

Jedným zo základných cieľov firmy ES je stať sa skutočným spoločenstvom. Za týmto účelom sú plánované pravidelné stretnutia, aby sa budovala a overovala kvalita medziľudských vzťahov, a aby sa tak prispievalo k riešeniu konfliktných situácií. K tomu sa pravidelne využívajú tzv. „nástroje” komunikácie. Patria k nim: pravidelné osobné rozhovory medzi manažmentom a pracovníkmi (najmenej raz ročne); okamihy „bratského“ a otvoreného dialógu, vykonávaného všetkými členmi firmy, s cieľom budovania vzťahov, ale aj vysvetlenia prípadných nedorozumení. Vďaka takejto praxi môžu členovia firmy zakúsiť bratstvo a rovnosť medzi všetkými, čo je dôležitejšie než nevyhnutné rozdielnosti vo firemných funkciách a zodpovednostiach. Zo strany vedúcich pracovníkov je dôležité vytvoriť priestor na vypočutie prípadných námietok a protestov. Je potrebné zámerne vyčleniť čas, ktorý je určený na vzájomnú výmenu skúseností. Firma ES vie, že ak sa tieto nástroje spoločenstva nepoužívajú, firemný život je ochudobnený, čo ide na úkor ekonomickej výkonnosti. Osobitná pozornosť je venovaná fyzickému zdraviu, športu a starostlivosti o životné prostredie, keďže spoločenstvo sa týka tak prírody ako aj samotného človeka. Pokiaľ ide o starostlivosť o vzťahy, firma ES pripisuje dôležitosť oslavám životných udalostí (narodeniny, narodenie dieťaťa, odchod do dôchodku a pod.), ale aj oslavám, ktoré sú súčasťou bežných firemných aktivít, pri ktorých sa posilňujú vzťahy a pocity príslušnosti k pracovnému spoločenstvu, čo sú vzácne zdroje predovšetkým v čase krízy.

  1. Modrá: Harmónia pracovného prostredia

Prvým dojmom, akým pôsobí firma ES, je krása a harmónia pracoviska, pretože spoločenstvo je samo osebe krásou bez toho, aby k tomu potrebovalo luxus, ale skôr striedmosť. Pracovné prostredie odzrkadľuje harmóniu vzťahov a zároveň je to práve prostredie, ktorým sa firemné vzťahy utvárajú. Hygiena, čistota a poriadok sú súčasťou kultúry ES tak, aby harmónia prinášala pracovníkom, vlastníkom, zákazníkom, dodávateľom i návštevníkom pocit pohody. Z rovnakého dôvodu sa zaručuje dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení, akými sú vetranie, primerané osvetlenie, prípustné hladiny hluku a všetky ostatné faktory, ktoré podporujú kvalitu prostredia a vzťahov vo vnútri firmy i mimo nej. Kráse je venovaná maximálna pozornosť aj vtedy, keď firma priamo či nepriamo vstupuje do kontaktu s chudobou. Je totiž všeobecne známe, že prvou formou liečby akejkoľvek biedy je vzťah s druhým a dimenzia krásy je toho rukolapným vyjadrením.

  1. Indigová: Formácia, vzdelávanie, múdrosť

Členovia firmy ES sa snažia vytvárať atmosféru dôvery, kde je prirodzené rozvíjať vlastné talenty, prinášať nápady a využívať schopnosti pre pokrok a profesionálny rast spolupracovníkov a pre ďalší rozvoj firmy. Prvou formačnou školou je vždy spoločenstvo firmy v rôznosti svojich vzťahov. Vedenie volí také kritériá výberu zamestnancov a poskytuje také programy pre profesionálny rozvoj pracovníkov, aby sa uľahčovalo vytváranie atmosféry dôvery. Firma poskytuje svojim pracovníkom možnosti pre trvalé učenie a zdokonaľovanie a podporuje profesijnú formáciu ako aj formáciu pre kultúru vytvárajúcu spoločenstvo, zvlášť so zameraním na mladých ľudí vo vnútri aj mimo firmy. V neposlednom rade podnikatelia aj pracovníci ES rozvíjajú svoje ľudské schopnosti a záujmy v rámci firmy ale aj mimo nej. Orientujú sa predovšetkým na rozvíjanie ekonomickej kultúry a  myslenia, a preto sa zúčastňujú na školeniach a odborných konferenciách, aby boli stále schopnejší obhájiť svoje podnikateľské a spoločensko-kultúrne vízie.

  1. Fialová: Komunikácia

Podnikatelia, hlásiaci sa k ES, neustále pracujú na vytváraní atmosféry otvorenej a úprimnej komunikácie, ktorá podporuje výmenu nápadov a informácií medzi všetkými úrovňami zodpovednosti. Za týmto účelom prijímajú vhodné nástroje pre pravidelný externý a interný reporting (napr. o „sociálnej súvahe“[2]), ktoré na základe faktov poukazujú na sociálne hodnoty, ktoré firma vytvorila a ktorej prijímateľmi sú rôzne subjekty zainteresované do podnikateľskej činnosti. Neexistuje spoločenstvo bez komunikácie. Firmy formované ideami ekonomiky spoločenstva chcú rozvíjať ekonomické vzťahy vzájomnej užitočnosti a prospešnosti, a preto pre vzájomný kontakt používajú najmodernejšie komunikačné prostriedky, či už na lokálnej alebo medzinárodnej úrovni. Podnikatelia, ktorí sa hlásia k ekonomike spoločenstva, sú si vedomí, akú kultúrnu a politickú silu prináša úspech spoločného projektu, a preto udržiavajú medzi sebou na miestnej aj medzinárodnej úrovni neustále živého ducha vzájomnej podpory a solidarity. Spájajú sa so všetkými ľuďmi dobrej vôle, ktorí majú úprimnú snahu prispievať k vytváraniu spravodlivejšieho, bratskejšieho a viac zjednoteného sveta.

[1] Jednotlivé farby predstavujú konkrétne aspekty života firmy ako aj jednotlivých zamestnancov, pričom ich uskutočňovanie v každodennej praxi vedie k naplneniu poslania ES. Týmto poslaním  je budovanie spoločenstva založenom na bratských vzťahoch a zmiernenie sociálnej nerovnosti vo svete (pozn.prekl.).

[2] K pojmu súvaha sa v tomto prípade pridáva termín „sociálna“, čím odkazuje na to, že nemá povahu typickej tradičnej finančnej súvahy. Sociálnou súvahou sa nehodnotia ex-post hospodárske dosahy riadenia, ale sociálne, ktoré dávajú finančnej súvahe hĺbku i obsah a dokresľujú obraz o fungovaní podniku (pozn. prekl.).