Zisky, ktoré sa dávajú do spoločného a potom sa používajú na realizáciu cieľov ES, sú základnou „vizitkou“ ES, je to nutná (aj keď nie postačujúca) podmienka pre účasť na tomto projekte. Prvá nosná myšlienka projektu je o poskytovaní ziskov do spoločného, rozdeľujú sa pritom na tri časti: na rozvoj podniku, na vzdelávanie v novej kultúre a na pomoc pre núdznych.

Podniky, ktoré sa zapojili do ES prispievajú podľa dôležitosti do každej z týchto troch častí a každý rok prerozdeľujú svoj zisk podľa tohto kritéria. Od roku 2008 sa každý rok zostavuje „Správa o činnosti ES“ (Raporto EdC), ktorá informuje o tom, ako boli zisky firiem rozdelené . Správy o činnosti ES sú k dispozícii tu.


Kultúrna formácia

Medzi neodmysliteľné myšlienky ES patrí aj presvedčenie, že nová ekonomika sa nedá vybudovať bez novej kultúry. Ekonomické činnosti sú vždy výrazom širšieho rámca životného štýlu a vnímania sveta. Preto už od prvej inšpirácie Chiary Lubichovej, je jedna časť ziskov podnikov určená na formáciu ku „kultúre dávania“. Prebieha zväčša vo formačných zariadeniach Hnutia fokoláre (citadely, tlač, „centrá Mariapoli“).

V týchto zariadeniach prebieha vzdelávanie viac alebo menej chudobných ľudí pre kultúru vzájomnosti, bez ktorej sa spoločenstvo nikdy nebude môcť stať normálnym životným štýlom.


Pomoc núdznym

Prvoradým cieľom ES je boj proti núdzi (radšej nepoužívame slovo „chudoba“), tu je cesta k budovaniu spravodlivejšieho a bratskejšieho sveta (Comunione_utili_indigenti, resp. Spoločenstvo_zisky_núdzni). ES ponúka osobám, ktoré sa ocitli v ekonomických ťažkostiach alebo v nejakej inej forme núdze (vzdelanie, domôcť sa práva, a podob.) spôsob pomoci založený na zásade subsidiarity a predovšetkým na vzájomnosti. „Núdznemu“ najskôr ponúkame nový vzťah, potom sa prikročí k materiálnej pomoci. Prvou pomocou je samotný vzťah.

ES v skutočnosti ani nemá ambíciu stať sa projektom sociálnych služieb, chce byť projektom, v ktorom si práve spoločenstvo rieši svoje problémy, má pri tom „podporu“ a pomoc zo ziskov firiem. Pri zadávaní, definovaní a implementácii podporných projektov ES spolupracuje s AMUlink.gif, čo je NGO, ktorá pôsobí v rozvojovej oblasti už viac ako 20 rokov.


Rozvoj firmy

Spoločenstvo_zisky_firmaES (Comunione_utili_impresaL‘EdC) nie je projekt na riešenie akútnych stavov, ani projekt na fund raising. Zameriava sa na rozvoj a rast firmy ako inštitúcie, tak, aby mohla pokračovať vo vytváraní bohatstva, majetku a služieb a pracovných miest. Ponúknuť pracovné miesto, hlavne v najchudobnejších krajinách, je veľmi ušľachtilý spôsob pomoci v rozvoji.

ES teda nestojí proti firme, v akejkoľvek jej forme (od živnostníkov až po akciové spoločnosti), ale pozýva ich, aby si plnili svoje poslanie ako tvorcovia ľudského pokroku a spoločenského dobra.