Prvotným dôvodom prečo vznikla a existuje Ekonomika spoločenstva je chudoba: ES sa skutočne zrodila ako snaha zareagovať na veľmi výrazné ekonomické kontrasty a nerovnosti, ktoré patria medzi charakteristiky súčasnej spoločnosti.

Zámerom ES nie je odstránenie chudoby ako takej, ale skôr čeliť „biede a núdzi“, tieto výrazy vyjadrujú formu chudoby označovanú ako chudoba „trpená“, ktorá ešte stále dolieha na milióny ľudí vo svete. ES vidí možnosť čeliť tejto forme chudoby využitím inej formy chudoby – chudoby „zvolenej“ – podnikatelia, spotrebitelia, občania, atď… si ju volia zrieknutím sa niečoho zo svojich vlastných vecí, striedmejším používaním majetku, zodpovednou voľbou, osvojením si myšlienky, že „majetok […] sa stáva […] cestou ku šťastiu, len ak ho zdieľame s druhými“ (L. Bruni 2004)

Pri takomto pohľade núdza vyplývajúca z nedostatku hmotných prostriedkov, a tiež možnosti jej vyriešenia úzko súvisia s propagáciou celej série ďalších podmienok (vzdelanie, zdravie, práca a bývanie…), ktoré umožňujú „rozkvet“ ľudskej bytosti.

Medzi týmito podmienkami vystupuje do popredia najmä kvalita prežívaných vzťahov: ES skutočne považuje vzťahy za základný kapitál pre ľudský rozvoj.

Táto idea vyžaduje aj špecifický spôsob chápania stratégií na odstraňovanie biedy, použitých v projektoch, ktoré ES podporuje a propaguje. Tieto stratégie sú koncipované tak, aby sa zabránilo zavádzaniu asymetrických foriem pomoci – ako sa to často stávalo v minulosti –, pri ktorých bol niekto, kto má a dáva niekomu, kto nemá. Takáto pomoc navodzuje stav podradenosti prijímateľa a často podporovala vznik závislosti.

Stratégie ES, ktoré čelia súčasnej núdzi sa skôr snažia využiť vzťahy prebiehajúce pri vzájomnosti, kde každý môže ponúknuť bohatstvo ktorého je nositeľom. Takýto postup kladie všetkých na jednu úroveň s rovnakou dôstojnosťou: všetci sú bratmi a členmi tej istej rodiny.