My, mladí ekonómovia, podnikatelia a tvorcovia zmeny vo svete, z Assisi, kde nás pozval pápež František,

máme aj počas pandémie a tohto náročného obdobia odkaz pre všetkých – 

ekonómov, podnikateľov, politikov, tých, ktorí pracujú, ale aj každého jednotlivca, mužov a ženy celého sveta.

Záleží na tom, aby sme sa práve s vami podelili o radosť, skúsenosti, očakávania aj výzvy, ktoré medzi nami v tomto období dozreli. Počúvali sme našu komunitu, ľudí a  svoje srdce, a tak z toho vzišli aj nasledovné výzvy. Veď bez lepšej ekonomiky sa nedá vybudovať lepší svet. Je to práve ekonomika, ktorá je v živote národov a chudobných príliš dôležitá na to, aby sme sa jej všetci nevenovali.

Dnes celosvetovo za všetkých mladých a chudobných

voláme po zmene:

 1. Veľké svetové mocnosti a veľké ekonomicko-finančné inštitúcie môžu spomaliť preteky a nechať nadýchnuť sa našu planétu. COVID nás spomalil, bez toho, aby sme o tom sami rozhodli. Keď však pandémia pominie, musíme sa rozhodnúť a spomaliť frenetické preteky, ktoré dusia zem a tých najslabších.
 2. Využívať moderné technológie v prospech tých najslabších. Je nevyhnutné aktivovať spoločenstvo najvyspelejších technológií na celom svete, aby bolo možné dosiahnuť udržateľnú výrobu aj v nízkopríjmových krajinách. Aby sa vyriešila energetická chudoba, ktorá je zdrojom hospodárskych, sociálnych a kultúrnych rozdielov, a aby bolo možné dosiahnuť klimatickú spravodlivosť.
 3. Starostlivosť o spoločné hodnoty. Hovoríme najmä o globálnych témach ako ovzdušie, lesy, oceány, pôda, prírodné zdroje, všetky ekosystémy, biodiverzita či osivá. Je potrebné zaradiť ich medzi základné prvky štátnych programov a výučby v školách, univerzitách a business schools na celom svete.
 4. Ekonomické ideológie sa nikdy nesmú používať ako nástroj na urážanie a odmietanie chudobných, chorých, menšín a akokoľvek znevýhodnených osôb. Prvou pomocou pri nedostatku, ktorým trpia, je osobná úcta a dôstojnosť. Veď chudoba nie je prekliatie, je len nešťastím a zároveň predstavuje zodpovednosť pre tých, ktorí nie sú chudobní.
 5. Rešpektovanie práva na dôstojnú prácu pre všetkých, práv rodiny a všetkých ostatných ľudských práv v prostredí každej firmy, pre každého zamestnanca a zamestnankyňu. Tieto práva majú byť rešpektované a zaručené sociálnou politikou v každej krajine a uznané spoločnou chartou na celosvetovej úrovni. Táto charta by následne odrádzala od firemných rozhodnutí, ktoré sú motivované výlučne ziskom a založené na vykorisťovaní maloletých a najviac znevýhodnených osôb.
 6. Okamžite zrušiť daňové raje na celom svete. O peniaze uložené v daňovom raji je ukrátená našu prítomnosť, aj budúcnosť. Prvým krokom post-COVID-ového sveta by mal byť nový daňový dohovor.
 7. Vytvoriť nové globálne finančné inštitúcie a reformovať už existujúce (Svetová banka, Medzinárodný menový fond), aby fungovali demokraticky a spôsobom, ktorý nikoho nevylučuje. Ich poslaním je pomoc svetu, aby sa zotavil z chudoby a nerovnováhy vyvolanej pandémiou. Majú podporovať a odmeňovať udržateľné a etické finančníctvo a cieleným zdaňovaním obmedzovať vysoko špekulatívne a koristnícke finančníctvo.
 8. Zaviesť do governance, do správy, najmä veľkých a globálnych spoločnosti a bánk nezávislý etický výbor s právom veta pre oblasť životného prostredia, spravodlivosti a dopadov na najchudobnejších.
 9. Národné a medzinárodné inštitúcie vytvoria systém oceňovania a podpory inovatívnych podnikateľov v oblasti environmentálnej, sociálnej, duchovnej a v neposlednom rade manažérskej udržateľnosti, pretože globálna udržateľnosť hospodárstva bude možná len na základe prehodnotenia vnútropodnikového riadenia ľudí.
 10. Postarať sa na úrovni štátov, veľkých spoločností a medzinárodných inštitúcií o kvalitné vzdelanie pre každé dieťa, chlapca či dievča, na svete, pretože ľudský kapitál je najpodstatnejším kapitálom každého humanizmu.
 11. Neustále úsilie hospodárskych organizácií a občianskych inštitúcií o dosiahnutie rovnosti príležitostí pre pracujúce ženy a mužov. Firmy, resp. jednotlivé pracoviská bez primeraného zastúpenia ženských schopností v skutočnosti nepredstavujú v plnosti humánne a šťastné prostredie.
 12. Na záver žiadame všetkých o úsilie, aby sme sa priblížili k časom, o ktorých hovorí Izaiáš vo svojom proroctve: „Z mečov ukujú radlá, zo svojich kopijí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju.“ (Iz 2, 4). My, mladá generácia, nebudeme viac tolerovať krátenie zdrojov školám a zdravotníctvu, našej súčasnosti a budúcnosti, kvôli výrobe zbraní a na živenie vojen potrebných na ich predaj. Svojim deťom by sme chceli odkázať, že obdobie vojen je navždy preč.

Uvedomujeme si, že všetky spomínané snahy a všetko to presvedčenie, ktoré sa odzrkadľuje v našich životoch, životnom štýle a práci, je veľmi náročné. Niektorí to môžu dokonca považovať za utópiu. Napriek tomu sme presvedčení, že tento prorocký pohľad treba neustále pripomínať. Dnes sa to môže javiť ako nemožné, ale vďaka spoločnému úsiliu a vytrvalosti sa nám to už zajtra bude zdať menej nemožným.

Vy, ktorí máte v rukách opraty ekonomiky a podnikania, ste pre nás mladých urobili veľa. Nezabúdajte však, že  môžete urobiť oveľa viac. Táto doba je príliš ťažká na to, aby sme nežiadali nemožné. A keďže vám dôverujeme, preto od vás žiadame tak veľa. Keby sme však pýtali menej, nepýtali by sme dosť. V prvom rade však všetky tieto výzvy požadujeme od nás samých. Svoju energiu a inteligenciu chceme v našich životoch pretaviť tak, aby Františkova ekonómia bola čoraz viac soľou a kvasom ekonómie všetkých.

zdroj: https://francescoeconomy.org/it/final-statement-and-common-commitment/